1. Nájomca je povinný používať zapožičaný materiál obvyklým spôsobom len na účel, pre ktorý je materiál určený.  Znamená to teda, že zaobchádza s ním šetrne tak, aby nedošlo k vážnej škode na zapožičaných zariadeniach a k ich nadmernému  opotrebeniu.
 2. Je povinný bezpodmienečne dodržiavať maximálnu nosnosť jednotlivých zapožičaných zariadení, ktorá je vždy uvedená v popise tovaru pri jeho objednávaní. V žiadnom prípade nesmie robiť zásahy do konštrukcie požičaného zariadenia, alebo ho akámkoľvek spôsobom upravovať.    
 3. Štandardná doba na zapožičanie zariadení sú 4 týždne / minimálne však 2 týždne / . Dobu nájmu je možné predlžiť / za dodatočný mesačný polatok špecifikovaný v detaile každého tovaru /.
 4. Platbu za zapožičaný materiál je možné realizovať v hotovosti alebo platbou na účet pri prevzatí a odovzdaní alebo priebežne mesačnou platbou / podľa špecifikácie v nájomnej zmluve /.
 5. Nájomca nesmie ďalej požičiavať jemu zapožičaný materiál ďalším osobám. Ručí za stav zariadenia od prevzatia až do jeho vrátenia prenajímateľovi. 
 6. Nájomca je povinný vrátiť zariadenie v rovnakom technickom stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie v závislosti na dobe prenájmu.
 7. Pri ich preberaní zariadenia má právo a vo vlastnom záujme i povinnosť, si zariadenie dôkladne prezrieť a odskúšať a na prípadné škody hneď upozorniť poskytovateľa. Pokiaľ to nespraví, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia. V takom prípade môže byť škoda odpočítaná z vratnej kaucie.
 8. Nájomca a aj prenajímateľ sú si vedomí, že zapožičané zariadenie a materiál nie je nový a nesie známky používania. Je však v takom stave, že je plne použiteľný na účely na ktoré sa prenajíma.
 9. V prípade, ak zapožičané zariadenie a materiál sú vrátené v poriadku, bez poškodenia a v stave v akom boli prevzaté / s prihliadnutím na bežné opotrebenie, ktoré vznikne počas používania /,  prenajímateľ prevezme predmet nájmu nazad, vráti peniaze za kauciu v hotovosti a vystaví Daňový doklad. V prípade vrátenia zariadenia externou prepravnou spoločnosťou vráti platbu na účet prenajímateľa do 7 dní od prevzatia zariadenia a jeho kontrole.
 10. V prípade potrebného doplňujúceho dotazu nás kontaktujte na tel.císle: +421 (0)940 432 100

 11. Tieto „Výpožičné podmienky“ sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a vytvorením objednávky v e-shope NaPosteli.sk s nimi zákazník súhlasí a bude ich dodržiavať. 
  Platia od 1.3.2017 do odvolania